Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PRZESYŁKA GRATIS / 30 DNI NA ZWROT

Regulamin

1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, składająca Zamówienie (pojęcie to obejmuje zarówno klienta będącego konsumentem jak i przedsiębiorcą);
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w ramach Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności;
 5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod www.seashopper.eu za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów oraz korzystać z innych usług oferowanych w ramach Sklepu;
 6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Właściciel Sklepu – R Consulting Tomasz Barałkiewicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Skibowej 14, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 634156381, NIP 7821689845;
 9. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.argentumyachts.com prowadzony jest przez R Consulting Tomasz Barałkiewicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Skibowej 14.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 tego kodeksu.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja w sposób wskazany w pkt 4 ust. 4 poniżej. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.argentumyachts.com.
 7. Właściciel Sklepu stosuje się do kodeksiu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nie- uczciwym praktykom rynkowym

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie i składanie zamówień dokonywane jest bez rejestracji konta. Celem realizacji Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 2. danych Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, a także ustalony przez Klienta login i hasło,
 3. danych wysyłki, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazanie czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.
 4. Oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (checkbox) oznaczonego jako „Akceptuję regulamin” widocznego na ścieżce zakupowej. Klient składa Zamówienie bez rejestracji konta, podążając za komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zamówienie” (Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy.
 8. Przedstawiona w koszyku informacja dotycząca wartości Zamówienia uwzględnia całkowite koszty, do poniesienia których zobowiązany jest Klient w związku z zakupem Towaru, w tym w szczególności koszty dostawy, podatki jak również wszelkie inne koszty dodatkowe.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
  1. określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,
  2. całkowita wartość Zamówienia (cena Towarów, koszty dostawy oraz wszelkie inne, ewentualne koszty dodatkowe)
  3. dane osobowe zamawiającego Klienta,
  4. forma odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru,
  5. dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zamówienie ” (Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu .
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą złożenia Zamówienia.

5. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu prowadzony przez mBank o numerze 98 1140 2004 0000 3002 1416 3832 za pośrednictwem systemu płatności payu.pl oraz PayPal.com; Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  2. tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu prowadzony przez mBank o numerze; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  3. płatne gotówką przy odbiorze – płatność w formie gotówki płatnej w siedzibie Sklepu pod adresem ul. Skibowa 14, 61 – 312 Poznań.
 4. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem za zamówiony Towar, płatność taka powinna zostać dokonana w terminie 7 (dni) od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym wyżej terminie Zamówienie zostaje anulowane.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta Sklep wystawia faktury Vat.

6. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów realizowana jest przesyłką kurierską albo przesyłką paczkomatową.
 2. Całkowite koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed potwierdzeniem złożenia przez niego Zamówienia. Koszty dostawy Towaru do Klienta wynosi:
  1. dla przesyłki krajowej 0.00  zł,
  2. dla przesyłki zagranicznej 14,99 Euro,
  3. dla przesyłki poza Unię Europejską kwota dostawy określana będzie indywidualnie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.
 3. Przewidywany termin dostawy zamówionych Towarów wynosi dla przesyłek krajowych do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki a dla przesyłek zagranicznych na terenie Unii Europejskiej  do 8 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.
 4. W przypadku Zamówienia na Towary, które będą wytwarzane na indywidualne Zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia będzie określany odrębnie, a termin dostawy Towarów może ulec zmianie.

7. GWARANCJA I REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Właściciel Sklepu jest producentem Towarów i zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Klient może złożyć reklamację według własnego wyboru w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres shop@seashopper.eu;
  2. zwykłą drogą pisemną wysyłając pismo na adres siedziby Właściciela Sklepu tj.: R Consulting Tomasz Barałkieiwcz, ul. Skibowa 14, 61 – 312 Poznań.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, datę nabycia Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 5. Klient powinien – o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z Umowy Sprzedaży lub z przepisów prawa – dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sklepu pod adresem ul. Skibowa 14, 61 – 312 Poznań bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Właścicielowi Sklepu dokonania oględzin Towaru oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenia reklamacji.
 6. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (żądać zwrotu pieniędzy), żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albożądać usunięcia wady Towaru.
 7. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Właściciela Sklepu, albo Właściciel Sklepu nie wykonał obowiązku wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo nie usunął wady Towaru. Jeżeli Klientem jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady Towaru żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo zamiast wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Właściciela Sklepu. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Właściciel Sklepu zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Właściciel Sklepu może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemnie przesyłką poleconą.
 10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: shop@seashopper.eu.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.

9. ZWROTY I WYMIANY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: shop@seashopper.eu lub na adres siedziby Właściciela Sklepu.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Właściciel Sklepu nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia, a także świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby Towar podlegający zwrotowi został opakowany w sposób zapewniający brak możliwości uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności na podane przez Klienta będącego Konsumentem konto bankowe, względnie dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Właściciela Sklepu.
 7. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Klient. Towar może zostać odesłany do Sklepu przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera bądź dostarczony osobiście do siedziby Właściciela Sklepu.
 9. Wymiana towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego polega na skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i złożeniu nowego zamówienia, wraz z dokonaniem nowej płatności.

10. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  3. niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (nazywane: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu.