Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PRZESYŁKA GRATIS / 30 DNI NA ZWROT

zapytanie ofertowe 5/2017/Argentum Yacht Tuning – zakończone

 

Poznań dnia 15 listopada 2017 r.

 

R Consulting Tomasz Barałkiewicz

ul. Skibowa 14

61 – 312 Poznań

NIP: 782 168 98 45

Umowa nr: POIR.03.03.03-30-0073/17-00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 / 2017/ Argentum Yacht Tuning

W związku z planowaną realizacją projektu „Umiędzynarodowienie marki Argentum Yacht Tuning na rynku mody” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand firma R Consulting Tomasz Barałkiewicz działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

 • Zadanie – udział w targach w charakterze wystawcy, targi WWDMAGIC, Las Vegas, USA, 12-14 luty 2018 roku.

Zakup biletów lotniczych umożliwiających transport dwóch osób, związany z podróżą zagraniczną w związku z udziałem R Consulting Tomasz Barałkiewicz w imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy – targi WWDMAGIC Las Vegas, USA, luty 2018 r..

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zadanie – udział w targach w charakterze wystawcy. Zakup biletów lotniczych dla dwóch osób w związku z udziałem R Consulting Tomasz Barałkiewicz w imprezie targowo-wystawienniczej w charakterze wystawcy w USA, Las Vegas luty 2018 r., targi WWDMAGIC w dniach 12-14.02.2018 r.:
 • Bilety lotnicze – przeloty na trasie Poznań – Las Vegas w dniu 9 lutego 2018 r., Las Vegas – Poznań w dniu 20 lutego 2018 r. z maksymalnie 2 przesiadkami i optymalnym czasem podróży, bilety lotnicze dla 2 osób dorosłych z bagażami, klasą ekonomiczną, renomowanymi liniami lotniczymi, cena biletów powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

0400000-2 Usługi transportu lotniczego

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: 09-20.02.2018 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym punkcie jeżeli Wykonawca jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego – IATA lub posiada jego autoryzację,
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia do należytego wykonania zamówienia,
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • Złożenie oferty zawierającej:
 • Nazwę i adres Wykonawcy, NIP
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty
 • Cenę netto i brutto
 • Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, iż Spółka nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Sposoby składania ofert (do wyboru):

 1. osobiście w siedzibie firmy: R Consulting Tomasz Barałkiewicz, ul. Skibowa 14, 61 – 312 Poznań
 2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: paulina@argentumyachts.com

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 22 listopada 2017 r.

 1. Termin ważności oferty: minimum 8 dni od daty wystawienia oferty.

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na odpowiedniej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto w PLN 100% 100

 

*(w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofert)

Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

Podane ceny powinny być kompletne i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

 

C min

A n = —————– x 100 x 100%

C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana

 

Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny. Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień i dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
 3. będzie niezgodna z prawem;
 4. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania,
 5. jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 6. będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 7. zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
 8. będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny
 9. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z R Consulting Tomasz Barałkiewicz. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między R Consulting Tomasz Barałkiewicz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu R Consulting Tomasz Barałkiewicz odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu R Consulting Tomasz Barałkiewicz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, zmiany terminu wystaw targowych, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy R Consulting Tomasz Barałkiewicz z odpowiedzialnością do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie obliguje do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy R Consulting Tomasz Barałkiewicz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Firma R Consulting Tomasz Barałkiewicz nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • R Consulting Tomasz Barałkiewicz zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego

 

 

………………………

podpis i pieczęć firmy

 

 

 

 

Files to download