Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PRZESYŁKA GRATIS / 30 DNI NA ZWROT

zapytanie ofertowe 4/2017/ Argentum Yacht Tuning – zakończone

 

Poznań, dnia 14 listopada 2017 r.

 

R Consulting Tomasz Barałkiewicz

ul. Skibowa 14

61 – 312 Poznań

NIP: 782 168 98 45

Umowa nr: POIR.03.03.03-30-0073/17-00

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4 / 2017/ Argentum Yacht Tuning

 

W związku z planowaną realizacją projektu „Umiędzynarodowienie marki Argentum Yacht Tuning na rynku mody” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand firma R Consulting Tomasz Barałkiewicz działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na zakup następujących elementów projektu:

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zlecenie wytworzenia i nabycie materiałów informacyjno – promocyjnych projektu takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki dla potrzeb realizacji projektu i udziału firmy R Consulting w targach międzynarodowych w charakterze wystawcy oraz w indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej.
 • Zlecenie wytworzenia i nabycie panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Zakup projektów i zlecenie realizacji wytworzenia materiałów reklamowych takich jak ulotki, foldery, wizytówki, reklamówki, oraz wszelkiego rodzaju materiały informacyjno – promocyjne w tym opakowania, naklejki oraz taśmy opatrzone firmowym logo w związku z udziałem firmy R Consulting w targach międzynarodowych w charakterze wystawcy (MAGIC Las Vegas, USA, Who’s next Paryż, Francja, Premium Berlin, Niemcy) oraz w indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej (Fashion Market Los Angeles, USA). Szczegółowy wykaz materiałów wraz z ogólnymi parametrami technicznymi w załączniku nr 1 do zapytania.

Wszystkie materiały wykonane w ramach niniejszego zapytania ofertowego powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami konkursu, z którego dofinansowany jest projekt tj. zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji oraz z wymaganiami Ministra Rozwoju dotyczącymi wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Materiały reklamowe powinny być zgodne z polityką i wizerunkiem zamawiającego.

 • Zlecenie wytworzenia i zakup panelu promocyjnego/ instalacji Marki Polskiej Gospodarki uwzględniającego założenia wizualizacji dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

22460000-2 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

 

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 • Posiadanie potencjału do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku amerykańskim albo bezpośrednie działanie na tym rynku.
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia do należytego wykonania zamówienia
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 • Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • Złożenie oferty zawierającej:
 • Nazwę i adres Wykonawcy, NIP
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty
 • Cenę netto i brutto
 • Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, iż Spółka nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Sposoby składania ofert (do wyboru):

 1. osobiście w siedzibie firmy: R Consulting Tomasz Barałkiewicz, ul. Skibowa 14, 61 – 312 Poznań
 2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: paulina@argentumyachts.com

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 21 listopada 2017 roku

 

 1. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 • Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto w PLN 90% 90
b) termin płatności 10% 10

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

 

C min

A n = —————– x 100 x 90%

C r

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana

 

 1. Punkty w ramach kryterium terminu płatności będą przyznawane wg następujących przedziałów:
 • 31 dni i więcej: 10 pkt
 • do 30 dni: 0 pkt

Łączna liczba punktów będzie wynikiem sumowania punktów z obu kryteriów.

Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny. Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
 3. będzie niezgodna z prawem;
 4. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania,
 5. jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 6. będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny
 7. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z R Consulting Tomasz Barałkiewicz. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między R Consulting Tomasz Barałkiewicz lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu R Consulting Tomasz Barałkiewicz odpowiedzialnością lub osobami wykonującymi w imieniu R Consulting Tomasz Barałkiewicz czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 1. Warunki dokonania zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, zmiany terminu wystaw targowych, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.

 

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy R Consulting Tomasz Barałkiewicz z odpowiedzialnością do żadnego określonego działania:

 • Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie obliguje do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy R Consulting Tomasz Barałkiewicz do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 • Firma R Consulting Tomasz Barałkiewicz nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • R Consulting Tomasz Barałkiewicz zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego

 

 

 

 

………………………

podpis i pieczęć firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Files to download